VZP Plus Telemedicína

Jak funguje používání kódu 01305 v praxi?

K využívání kódu 01305 jsou nastavena taková pravidla, aby byl používán jen v jasně indikovaných případech a nedocházelo tak k jeho nadužívání. Výkon je koncipován tak, že jej praktický lékař může použít u pacientů, které má dlouhodobě v péči a které zná, tedy že u nich provedl v posledních dvou letech preventivní prohlídku nebo je dispenzarizuje z důvodu některého z chronických onemocnění.

Kód bude ohodnocen 135 body oproti tomu „covidovému“, který měl 160 bodů. Finální hodnota v korunách, kterou praktickému lékaři pojišťovna uhradí, je dále ovlivněna hodnotou bodu, jež je aktuálně u praktických lékařů stanovena ve výši 1,20 Kč až 1,29 Kč podle plnění kvalitativních kritérií.

Výkon se vykazuje v situaci změny zdravotního stavu pacienta nebo v případě potřeby monitorace jeho aktuálního zdravotního stavu.

Obsah činností zahrnutých ve výkonu:

  1. odběr anamnézy cíleně zaměřený na subjektivní potíže pacienta vztahující se k danému vyšetření,
  2. distanční zhodnocení subjektivních obtíží,
  3. zhodnocení dosavadního léčebného plánu a dosavadních laboratorních a dalších vyšetření,
  4. vyšetření zdravotního stavu provedeného distančně (videokonferencí, telefonicky, mailovou komunikací či s využitím nějaké sociální platformy),
  5. stanovení diagnostické rozvahy, stanovení pracovní diagnózy a stanovení plánu dalšího postupu (včetně rozhodnutí o termínu a způsobu další kontroly) či adekvátní terapie,
  6. edukace pacienta a další administrativní činnost spojená s výkonem (včetně preskripce, žádanek, povinných hlášení),
  7. zápis do zdravotnické dokumentace (včetně formy a délky distančního kontaktu) (zdroj. krycí list VZP)

Omezení výkonu

Výkon nelze vykonávat v případě pouhé preskripce léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků (chronické medikace) po telefonu, sdělení a konzultace laboratorních výsledků, objednání k vyšetření, změny termínu vyšetření a v jiných situacích, kdy nejsou naplněny níže uvedené činnosti. Výkon neslouží ke konzultaci druhého názoru. Výkon lze vykázat, pokud je distanční péče prováděna nad rámec výkonu 09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem. K výkonu nelze vykázat žádný jiný zdravotní výkon.

Další články