Všeobecné obchodní podmínky aplikace Medevio (část PZS)

1 Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Medevio s.r.o., IČO: 09675400, DIČ: CZ09675400, se sídlem Sudoměřská 1413/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 340224 (dále jen „Medevio“), provozuje webovou a mobilní aplikaci Medevio (dále jen „Aplikace“), která poskytovatelům zdravotních služeb (dále jen „PZS“) umožňuje digitální komunikaci s pacienty.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti stran vznikající ze smlouvy ohledně užívání Aplikace, která může být uzavřena mezi PZS a Medevio jako provozovatelem Aplikace (dále jen „Smlouva“). Ustanovení těchto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy. PZS, který uzavřel s Medevio na základě těchto VOP Smlouvu, je pro účely těchto VOP označován jako zákazník (dále jen „Zákazník“).

1.3 Medevio je pouze poskytovatelem technického řešení v podobě Aplikace s tím, že za poskytování zdravotních služeb zůstává výhradně odpovědný Zákazník. Zákazník bere na vědomí, že Aplikace slouží k usnadnění a zvýšení bezpečnosti vzdálené komunikace s pacienty a její používání nenahrazuje vedení zdravotnické dokumentace.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Zákazníkem může být pouze osoba, která je oprávněna k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Registrací a návrhem na uzavření Smlouvy Zákazník výslovně prohlašuje a potvrzuje, že má veškerá oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

2.2. Pro zahájení procesu uzavření Smlouvy na základě těchto VOP je třeba, aby PZS, resp. osoba oprávněná za PZS jednat (dále jen „Oprávněná osoba“), provedla registraci na adrese https://my.medevio.cz/demo/ nebo jí byl na její žádost založen účet ze strany Medevio. Smlouva mezi Medevio a PZS je uzavřena dokončením registrace. Při registraci je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Zvolené přihlašovací údaje budou po uzavření Smlouvy sloužit k přihlášení do rozhraní Zákazníka v části Aplikace určené pro PZS, prostřednictvím kterého lze spravovat zdravotnické zařízení (dále jen „Zákaznický účet“). Medevio si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu odmítnout provést aktivaci a Smlouvu s PZS uzavřít.

 1. Práva a povinnosti Medevio

3.1. Na základě Smlouvy se Medevio zavazuje vést pro Zákazníka Zákaznický účet umožňující užívání Aplikace, přičemž požadovanou funkcionalitu Aplikace Zákazník uvede v objednávce. Jednotlivé funkcionality Aplikace jsou definované na stránce https://www.medevio.cz/pro-lekare.

3.2. Medevio se dále zavazuje poskytovat Zákazníkovi v případě potřeby služby uživatelské podpory s tím, že žádosti Zákazníka budou vyřizovány ve lhůtách přiměřených jejich povaze.

3.3. Medevio vyvíjí přiměřené úsilí aby zajistila, že Aplikace je neustále dostupná, bezpečná a bez chyb. Jedná se však o komplexní IT systém, který je mimo jiné závislý též na infrastruktuře třetích stran. Medevio tak Zákazníkovi nemůže zaručit a nezaručuje, že Aplikace a její jednotlivé funkcionality budou vždy bezchybně fungovat , že budou nepřetržitě dostupné a jejich bezpečnost nebude narušena, zejména pak z důvodu zásahu vyšší moci, kybernetického útoku, technické závady či pravidelné údržby. Medevio často aktualizuje Aplikaci a Aplikace tak může být dočasně nedostupná pro plánovanou nebo neplánovanou údržbu ze strany Medevio nebo dodavatelů třetích stran nebo z jiných příčin, které Medevio nemůže přiměřeně ovlivnit.

3.4. Zákazník prohlašuje, že se důkladně seznámil s vlastnostmi Aplikace, přičemž posoudil vhodnost Aplikace pro své potřeby. Medevio odpovídá Zákazníkovi jen za újmu, která mu byla ze strany Medevio způsobena úmyslně či z hrubé nedbalosti. Jinak se v rozsahu dovoleném právními předpisy vylučuje odpovědnost společnosti Medevio za újmu vzniklou Zákazníkovi použitím Aplikace či v souvislosti s ním, přičemž Zákazník se vzdává práva na její náhradu. Pokud dojde ke vzniku povinnosti společnosti Medevio nahradit Zákazníkovi škodu, pak rozsah náhrady újmy nepřesáhne celkovou výši plnění uhrazených společnosti Medevio Zákazníkem na základě Smlouvy za posledních 12 kalendářních měsíců.

3.5. Medevio si vyhrazuje oprávnění Aplikaci libovolně měnit nebo kdykoliv ukončit její provoz. Medevio tak nenese žádnou odpovědnost za újmu, která by mohla Zákazníkovi v důsledku uvedeného vzniknout. O případné podstatné změně Aplikace nebo ukončení jejího provozu informuje společnost Medevio Zákazníka v dostatečném předstihu, nejméně 10 dnů před takovým jednáním.

3.6. Pro případ jakéhokoli porušení těchto VOP Zákazníkem si Medevio vyhrazuje právo, bez předchozího upozornění a jakékoliv náhrady, dočasně omezit přístup Zákazníka k Aplikaci, případně okamžitě odstoupit od Smlouvy a zrušit Zákazníkovi účet, a to čistě dle svého uvážení. Medevio nenese odpovědnost za žádnou újmu, která případně vznikne Zákazníkovi v důsledku omezení jeho přístupu k Aplikaci nebo zrušení jeho účtu. Takové omezení nebo zrušení však nezbavuje Zákazníka žádných závazků vůči společnosti Medevio v souvislosti s jakýmikoli poplatky, které se staly splatnými před takovým omezením nebo zrušením. Zákazník odpovídá společnosti Medevio za veškerou újmu způsobenou nebo vzniklou v důsledku používání Aplikace v případě jakéhokoli porušení těchto VOP nebo příslušných právních předpisů Zákazníkem.

3.7. Aplikace není zdravotnickým prostředkem ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

3.8. Medevio dotazníky a jejich vyhodnocení slouží k orientačnímu zhodnocení symptomů spojených s konkrétním onemocněním a ani pozitivní ani negativní výsledek neznamenají vyloučení jiných onemocnění. Výsledky vypočítané platformou Medevio nenahrazují odborný klinický úsudek lékaře.

3.9. Uzavřením Smlouvy Zákazník souhlasí s tím, že Medevio může zveřejnit (i mimo Aplikaci) skutečnost, že Zákazník využívá Aplikaci, včetně možnosti vystavit jeho logo v rámci marketingových kampaní společnosti Medevio dle svého uvážení, například na webových stránkách, sociálních sítích či při jiné prezentaci služeb Medevio.

 1. Práva a povinnosti Zákazníka

4.1. Zákazník prohlašuje, že se s těmito VOP důkladně seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat.

4.2. Zákazník zaručuje, že je oprávněn k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb. a zavazuje se využívat Aplikaci pouze v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které jsou uvedeny v jeho oprávnění.

4.3. Jakožto uživatel Aplikace Zákazník nese výlučnou odpovědnost za svá vlastní sdělení vůči pacientům a za následky odeslání těchto sdělení pacientům. Medevio nijak nezasahuje do právních vztahů mezi Zákazníkem a pacienty. Zdravotní služby poskytuje Zákazník pacientům výlučně svým jménem a na svůj účet, zcela nezávisle na společnosti Medevio s tím, že si také nezávisle spravuje svůj Zákaznický účet, včetně veškerých nastavení a informací uváděných jeho prostřednictvím. Z tohoto důvodu Zákazník nese veškerou odpovědnost za poskytování zdravotních služeb a užívání Aplikace v souvislosti s ním, zejména pak za řešení pacientských požadavků prostřednictvím Aplikace (např. zrušení sjednaného termínu, poskytnutí nepravdivých informací atd.), přičemž se zavazuje plně odškodnit společnost Medevio za jakoukoliv případnou povinnost společnosti Medevio k náhradě újmy třetí osobě či sankci jí uloženou orgánem veřejné moci, pokud vznikly v souvislosti s uvedeným užíváním Aplikace Zákazníkem. Aplikace není v žádném případě určena k tomu, aby nahradila zdravotnickou dokumentaci ani jiné lékařské záznamy, a nelze ji použít ke splnění povinností uchovávání zdravotnické dokumentace, lékařských záznamů, souborů a dokumentů.

4.4. Aniž by byla dotčena nezávislost Zákazníka při poskytování zdravotních služeb, zavazuje se Zákazník používat Aplikaci pouze v souladu s jejím účelem a tak, aby nepoškozoval dobré jméno společnosti Medevio a její oprávněné zájmy. Proto se také Zákazník zavazuje při používání Aplikace a v souvislosti s ním, především pak ve vztahu k přijímání a řešení pacientských požadavků prostřednictvím Aplikace, dodržovat veškeré právní a stavovské předpisy, kterými je vázán, jakož i postupovat vždy v souladu s dobrými mravy, s náležitou odbornou péčí a tzv. de lege artis. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za porušení závazků dle tohoto ustanovení by bylo mimo jiné považováno, pokud by Zákazník:

 • opakovaně (nejméně dvakrát) rušil bez řádného důvodu či dostatečného předstihu osobní návštěvy pacientů sjednané prostřednictvím Aplikace.

 • vyřešil pacientský požadavek výlučně prostřednictvím Aplikace, tj. bez sjednání osobní návštěvy zdravotnického zařízení pacientem, kdy se osobní návštěva jeví jako vhodná či nutná, nebo bez podkladu v předchozí péči (např. preskripce určitých druhů léčiv);

 • opakovaně (nejméně dvakrát) nereagoval na pacientské požadavky zadané prostřednictvím Aplikace bez zbytečného odkladu;

4.5. Zákazník se zavazuje plnit veškeré své zákonné informační povinnosti a povinnosti poučení v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, jakož i využíváním Aplikace v souvislosti s ním, a to zejména vůči pacientům (též jako spotřebitelům a subjektům osobních údajů).

4.6. Zákazník se zavazuje, že veškeré informace jím uváděné v pacientské části Aplikace či jinak sdělované pacientům prostřednictvím Aplikace budou v souladu s právními předpisy, budou správné, pravdivé, úplné, nikoliv zavádějící a aktuální, přičemž se Zákazník též zavazuje tyto jejich vlastnosti průběžně udržovat.

4.7. V případě, že Zákazník do Aplikace nahraje jakýkoliv obsah (např. informace, osobní údaje, osobnostní atributy třetích osob či autorská díla apod.) (dále jen „Zákaznický obsah“), zavazuje se, že je oprávněn tak učinit (zejména, že má odpovídající licence, svolení či souhlasy) a zaručuje společnosti Medevio, že zpřístupněním či užíváním takového obsahu v rámci Aplikace nebude zasaženo do žádných práv třetích osob, ani nebudou jinak porušeny žádné právní předpisy. V rozsahu nezbytném k poskytování služeb Aplikace pak Zákazník uděluje společnosti Medevio bezúplatnou, nevýhradní, územně neomezenou licenci k užívání Zákaznického obsahu, a to na celou dobu trvání majetkových práv Zákazníka k Zákaznickému obsahu. Současně Zákazník prohlašuje, že je oprávněn nahrát veškerý Zákaznický obsah do Aplikace a drží k němu veškeré potřebné souhlasy třetích osob, zejména souhlas se zásahem do osobnostních práv pacientů. Medevio nijak nedohlíží na soulad Zákaznického obsahu s právními předpisy. V případě, že se Medevio dozví o protiprávní povaze Zákaznického obsahu, je oprávněna jej znepřístupnit či odstranit.

4.8. Zákazník se zavazuje, že Aplikaci nevyužije k šíření nevyžádaných obchodních sdělení, počítačových virů nebo jiných nezákonných nebo škodlivých údajů.

4.9. Medevio v žádném případě neodpovídá za jakékoliv jednání uživatelů pacientského účtu Aplikace vůči Zákazníkovi (např. nedostavení se ke sjednané osobní návštěvě zdravotnického zařízení). Medevio realizuje opatření pro ověření identity uživatelů pacientského účtu Aplikace, avšak nezaručuje Zákazníkovi, že osoba využívající pacientský účet Aplikace je skutečně osobou, za níž se vydává. Také je možné, že osoba využívající Aplikace je zástupcem pacienta (typicky rodič či opatrovník). V případě potřeby si je Zákazník povinen opatřit do zdravotnické dokumentace záznam s vyjádřením pacienta, že údaje o zdravotním stavu mu mohou být sdělovány přes konkrétní pacientský účet v Aplikaci.

4.10. Zákazník je oprávněn umožnit přístup do svého Zákaznického účtu potřebnému počtu fyzických osob, které jsou oprávněny za něj jednat a jsou vázány povinností mlčenlivosti s tím, že každá osoba však musí mít pod Zákaznickým účtem zřízeného vlastního uživatele (je zakázáno sdílet přístupové údaje). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že užívání Aplikace uživateli pod účtem Zákazníka se považuje za užívání Zákazníkem, přičemž Zákazník odpovídá za veškerá případná porušení těchto VOP, k nimž tímto užíváním dojde. Zákazník se zavazuje zajistit ochranu Zákaznickému účtu a zachovat důvěrnost jeho přístupových údajů, tak aby nedošlo k jejich zpřístupnění třetím osobám. Zákazník nese též výlučnou odpovědnost za užívání přístupových údajů i užívání Aplikace třetími osobami prostřednictvím jeho Zákaznického účtu. Internet používá Zákazník výhradně na vlastní riziko.

4.11. Zákazník se zavazuje Aplikaci nezneužívat a nevyužívat ve vztahu k ní jakékoliv postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na její provoz, narušovat její funkčnost či způsobovat její nepřiměřené zatížení, a zavazuje se nevykonávat ani jakoukoliv jinou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do Aplikace vzhledem k jejímu účelu a fungování.

4.12. Aplikace a její obsah mohou být chráněny právy duševního vlastnictví. Na základě těchto VOP je Zákazník oprávněn užívat Aplikaci výhradně standardním způsobem, za nějž se považuje užívání prostřednictvím Zákaznického účtu přes webové rozhraní, a to pouze pro účely vyplývající z těchto VOP. Kromě tohoto oprávnění nenabývá Zákazník k Aplikaci a jejímu obsahu (nezahrnuje Zákaznický obsah) žádná práva. Bez předchozího oprávnění získaného od společnosti Medevio nebo příslušných držitelů práv tak není možné Aplikaci, jakékoliv její součásti či obsah, včetně zdrojových kódů, log a jiných grafických elementů, užívat jinak, než výše uvedeným způsobem a pro uvedené účely. Zejména není možné tyto prvky upravovat, zařazovat do děl souborných, nebo do nich jinak zasahovat, rozmnožovat je, rozšiřovat či sdělovat veřejnosti.

4.13. Zákazník není oprávněn Aplikaci, jakékoliv její součásti či obsah, včetně zdrojových kódů, log a jiných grafických elementů, využít za účelem vývoje jiného počítačového programu, jakkoliv konkurujícího Aplikaci, a jeho uvedení na trh, jakož ani za jiným účelem zasahujícím do práv či oprávněných zájmů společnosti Medevio, zejména pak není oprávněn provádět jakoukoliv analýzu funkčnosti či zpětnou analýzu Aplikace a jejích součástí.

 1. Objednávka, cena a přístup zdarma

5.1. Zákazník se zavazuje za možnost užívání Aplikace platit společnosti Medevio odměnu v souladu s objednávkou dle platného ceníku, který je k dispozici na stránce https://www.medevio.cz/pro-lekare. Zákazník bere na vědomí, že společnost Medevio je oprávněna ceník jednostranně měnit, o každé takové změně uvědomí Medevio Zákazníka v dostatečném předstihu, alespoň 30 dnů před účinností změny, a to zveřejněním nového znění ceníku na webových stránkách www.medevio.cz či v rozhraní Aplikace, v případě zásadnějších změn pak též zprávou zaslanou na registrovanou e-mailovou adresu Zákazníka. Zákazník souhlasí s vystavením faktury (daňového dokladu) v elektronické podobě a splatností faktur 14 dní.

V případě, že Zákazník nevyužívá verzi freemium v čl. 5.2., je výše Odměny stanovena na faktuře, která je odeslána v elektronické podobě Zákazníkovi. Zaplacením faktury Zákazník souhlasí s výší Odměny uvedené na faktuře.

Zákazník se dále může domluvit na využívání možnosti platební brány Stripe. Cena uvedená na faktuře je konečná a obsahuje poplatky třetích stran. Medevio zprostředkuje přístup k platební bráně formou založení přidruženého účtu, samotné využívání pak podléhá podmínkám společnosti Stripe.

Pokud Zákazník nabízí uživatelům možnost uhradit zvolené služby online, uživatel hradí internetovou platbu skrze zprostředkovatele Stripe a podle platebních podmínek brány Stripe.

Způsob a frekvence vyplácení od zprostředkovatele plateb Stripe si Zákazník může nastavit v přidruženém účtu Medevio.

5.2. Freemium. Medevio nabízí Zákazníkovi zkušební období bezplatného užívání Aplikace po dobu stanovenou v ceníku, ve kterém může být Smlouva Zákazníkem okamžitě zrušena bez výpovědní doby, přičemž postačí výpověď zaslaná na info@medevio.cz. Délka zkušebního období může být prodloužena dohodou mezi Medevio a Zákazníkem nebo v rámci speciální nabídky vymezené ze strany Medevio.

5.3. V případě prodlení Zákazníka s úhradou Odměny, má Medevio právo odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností a na zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši. Odměna se považuje za uhrazenou dnem připsání na bankovní účet Medevio.

5.4. V případě, že Medevio na základě dohody se Zákazníkem umožní Zákazníkovi užívat Aplikaci za cenu odlišnou od standardního ceníku, je Zákazníkem vázán povinností mlčenlivosti o výši této nestandardní ceny. V případě porušení této povinnosti je Zákazník povinen uhradit Medevio smluvní pokutu ve výši plnění uhrazených společnosti Medevio Zákazníkem na základě Smlouvy za posledních 12 kalendářních měsíců před tímto porušením.

 1. Ochrana osobních údajů

6.1. Vzhledem k tomu, že Aplikace je cloudový nástroj určený mimo jiné k práci s osobními údaji, zpracovává Medevio při plnění Smlouvy pro Zákazníka jako zpracovatel osobní údaje, které Zákazník do Aplikace vložil nebo je jejím prostřednictvím shromáždil, včetně údajů o pacientech Zákazníka (dále jen „Zákaznická data“). Toto zpracování se řídí ujednáním o zpracování osobních údajů, jehož obsah je přílohou č. 1 k těmto VOP, a stává se tak nedílnou součástí každé Smlouvy (dále jen „Ujednání“). Medevio může Zákaznická data shromažďovat a zpracovávat prostřednictvím registrace pacientů do aplikace Medevio z podnětu Zákazníka. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Medevio v takovém případě vstupovat i do přímého vztahu s registrujícími se pacienty, kteří stanou uživateli aplikace. Po registraci bude Medevio zpracovávat osobní údaje pacientů i jako správce, a to zejména za účelem poskytování aplikace Medevio, a může pacienty požádat i o souhlas k dalšímu zpracování jejich osobních údajů.

6.2. Medevio je ve vztahu k Zákaznickým datům vázána povinností mlčenlivosti a zavazuje se implementovat technická a organizační opatření v souladu s Ujednáním.

6.3. Informace o zpracování osobních údajů Oprávněné osoby a dalších uživatelů Zákaznického účtu jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném na www.medevio.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

6.4. Při provozu Aplikace Medevio také využívá v omezené míře souborů cookies. Naše zásady používání souborů cookies jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném na www.medevio.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

 1. Závěrečná ustanovení

7.1. Smlouva na základě těchto VOP se uzavírá na dobu neurčitou. Zákazník i Medevio mají právo Smlouvu ukončit bez uvedení důvodu, a to písemnou výpovědí s měsíční výpovědní dobou, která začne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

7.2. V souvislosti se zánikem Smlouvy dojde ke zrušení Zákaznického účtu a smazání veškerého Zákaznického obsahu, včetně Zákaznických dat.

7.3. Zákazník není oprávněn postoupit či převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy třetí osobě. Naopak Zákazník souhlasí, že veškerá práva a povinnosti Medevio ze Smlouvy, mohou být ze strany Medevio bez dalšího souhlasu postoupeny třetí osobě.

7.4. Vzhledem k povaze Aplikace a jejímu plánovanému rozvoji může vyvstat potřeba změny těchto VOP. Medevio může tyto VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, přičemž za přiměřené změny se považují zejména opravy nesprávností, změny související se změnou funkcionalit Aplikace či jejich zpoplatněním, změny cen, změny Zásad ochrany osobních údajů, Zásad používání cookies a Ujednání o zpracování osobních údajů, jakož i změny vynucené změnou právních předpisů. Na změnu VOP Medevio upozorní Zákazníka alespoň 30 dnů před jejich účinností, a to zveřejněním nového znění VOP na webových stránkách www.medevio.cz či v rozhraní Aplikace, v případě zásadnějších změn pak též zprávou zaslanou na registrovanou e-mailovou adresu Zákazníka. Provedené změny VOP má Zákazník právo odmítnout a z tohoto důvodu nejpozději do 15 dnů od oznámení změn ze strany Medevio vypovědět Smlouvu písemnou formou. Výpovědní doba bude činit 15 dnů od doručení písemné výpovědi společnosti Medevio. Pokud Zákazník Smlouvu v předmětné lhůtě nevypoví, má se za to, že změny VOP přijímá s tím, že nové znění VOP se tak stane součástí Smlouvy namísto toho původního. Účinná verze VOP je vždy zveřejněna na webových stránkách www.medevio.cz a v rámci Aplikace, přičemž Zákazník je povinen se s ní průběžně seznamovat.

7.5. Veškeré právní vztahy mezi Zákazníkem a Medevio vzniklé ze Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky. Případné spory ze vztahů vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny u Obvodního soudu pro Prahu 1, případně u Městského soudu v Praze, výhradně dle práva České republiky.

7.6. Neplatností některého ustanovení těchto VOP není dotčena platnost jejich ostatních ustanovení.

7.7. Medevio i Zákazník jsou oprávněni ukončit Smlouvu bez výpovědní doby v případě, že se některá ze stran ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

7.8. Medevio můžete s jakýmikoliv dotazy, požadavky či stížnostmi kontaktovat na adrese info@medevio.cz.

Příloha č. 1 VOP

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Toto ujednání ve smyslu čl. 28 odst. 3 GDPR je uzavíráno jako součást Smlouvy mezi Medevio a PZS na základě VOP (dále jen „Ujednání“). Veškeré pojmy používané ve VOP mají pro účely tohoto Ujednání stejný význam. Ujednání se týká zpracování Zákaznických dat (blíže specifikovaného v oddíle A. Ujednání) (dále jen „Zpracování“), vůči kterým vystupuje Zákazník v roli správce osobních údajů a Medevio je pro něj jako zpracovatel zpracovává.

 1. Závazky

2.1. Zákazník se jako správce Zákaznických dat zavazuje, že bude mít po celou dobu zpracování Zákaznických dat v Aplikaci pro příslušná zpracování platný právní základ, a že bude plnit veškeré své zákonné povinnosti vůči subjektům údajů, zejména informační povinnost. Zákazník se dále zavazuje bezodkladně odstranit z Aplikace Zákaznická data, k jejichž zpracování v Aplikaci nebude mít platný právní základ.

2.2. Medevio se zavazuje zpracovávat Zákaznická data pouze na základě pokynů Zákazníka dle tohoto Ujednání, případně dle pokynů zadaných Zákazníkem skrze Zákaznický účet nebo služeb zákaznické podpory. Pokyny jsou omezené rozsahem závazků Medevio ze Smlouvy. Medevio upozorní Zákazníka v případě, že se bude domnívat, že jeho pokyny porušují právní předpisy.

2.3. Zákaznická data nebudou předávána do zemí mimo EU, tj. třetích zemí.

2.4. Medevio se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých Zákaznických dat a zajistí, aby veškeré osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na straně Medevio byly vázány smluvní či zákonnou povinností mlčenlivosti, a to včetně dalších zpracovatelů zapojených Medevio do Zpracování. Povinnosti mlčenlivosti přetrvají i po zániku Smlouvy.

2.5. Medevio je oprávněna zpřístupnit osobní údaje pacientů smluvně pověřeným zpracovatelům, kteří se jeho jménem přímo podílejí na správě a fungování Aplikace.

2.6. Zákazník jako správce poskytuje Medevio obecné povolení provádět změny v zapojení zpracovatelů.

2.7. Medevio se zavazuje implementovat technická a organizační opatření popsaná v Oddíle B. tohoto Ujednání.

2.8. Medevio bude Zákazníkovi v přiměřené míře nápomocna s plněním jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, a to prostřednictvím služeb zákaznické podpory, pokud nelze požadavky subjektu řešit přímo v Zákaznickém účtu. Pokud Medevio obdrží požadavek určený Zákazníkovi, předá ho bez zbytečného odkladu Zákazníkovi.

2.9. Medevio bude Zákazníkovi v přiměřené míře nápomocna při zajišťování souladu s povinnostmi ohledně zabezpečení Zákaznických dat, ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení, posuzováním vlivu Zpracování na ochranu osobních údajů, jakož i konzultací s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy Zpracování a informací, jež má k dispozici. Jakékoliv porušení zabezpečení Zákaznických dat, o kterém se Medevio dozví, ohlásí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

2.10. Po zániku Smlouvy Medevio Zákaznická data a jejich kopie vymaže, pokud právní předpisy nepožadují jejich uchování. Vzhledem k tomu, že Zákaznická data se zpracovávají pouze v elektronické podobě a Zákazník k nim má přístup, není Medevio povinna Zákaznická data zákazníkovi vracet na nosiči dat.

2.11. Medevio poskytne Zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v čl. 28 GDPR a umožní v přiměřených lhůtách audity, včetně inspekcí, prováděné přímo Zákazníkem nebo auditorem, kterého Zákazník pověřil, a k těmto auditům přispěje.

 1. Oddíl A – Systematický popis Zpracování

3.1. Medevio bude pro Zákazníka jako zpracovatel provádět níže specifikované Zpracování Zákaznických dat (pouze v rovině zabezpečení technického řešení v podobě Aplikace):

Subjekty údajů Typ zpracovaných údajů
Uživatelé pacientského účtu Aplikace Identifikační a kontaktní údaje.
Pacienti Zákazníků Identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se pacientských požadavků, včetně údajů pacientů o jejich zdravotním stavu a objednáních, údaje o pojištění a údaje o registraci u Zákazníka.
Uživatelé Zákaznického účtu Aplikace Identifikační a kontaktní údaje, pracovní pozice a oprávnění, pracoviště, údaje o používání Aplikace.
Operace zpracování Zejména shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, seřazení, zpřístupnění, použití, pozměnění, výmaz
Účel zpracování - Organizace poskytování zdravotních služeb (provoz Aplikace)
- Správa uživatelů Zákaznického účtu a jejich oprávnění;
- Zaznamenávání přístupů/změn prováděných uživateli Zákaznického účtu;
- Vedení a správa adresáře pacientů;
- Příjem, evidence a správa pacientských požadavků, včetně vedení kalendáře a správy objednávání;
- Realizace komunikace s pacienty v Aplikaci, včetně předávání upozornění Medevio;
- Zasílání připomínek pacientům.
Pacienti Zákazníků Identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se pacientských požadavků, včetně údajů pacientů o jejich zdravotním stavu a objednáních, údaje o pojištění a údaje o registraci u Zákazníka.
Povaha zpracování Převážně automatizované, částečně manuální (služby podpory a údržby).
Doba trvání zpracování Po dobu trvání Smlouvy mezi Medevio a Zákazníkem, pokud nedojde k dřívějšímu odstranění Zákaznických dat ze strany Zákazníka jako správce.


4. Oddíl B – Technická a organizační opatření

4.1. Medevio se zavazuje ve vztahu ke Zpracování implementovat a udržovat technická a organizační opatření, alespoň v následujícím rozsahu:

 • Zabezpečené data centrum s certifikací ISO 27001, které je umístěno v EU a má zavedena opatření logické (firewall, hesla, role a oprávnění) i fyzické kontroly přístupu (dveře, zámky, recepce/ostraha, elektronické zabezpečení, CCTV);

 • Šifrování Zákaznických dat při přenosu;

 • Politika silných hesel v Aplikaci a jejich šifrování;

 • Uzavření smluv o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR se všemi zpracovateli;

 • Vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů, včetně systému řízení přístupu k Zákaznickým datům;

 • Pravidelné automatické zálohování;

 • Pravidelná revize koncepce zabezpečení.

Souhlas se zpracováním souborů cookie

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.